Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Tính năng “Declutter” là gì?

Tính năng “Declutter” là gì?

14/12/2018 169

Tính năng “Declutter” là gì?

Q: What is “Declutter” feature ?

A: Declutter feature is used when page Zoom level is changed. If user specifies a custom zoom level on Object, this object is displayed at the predefined zoom level or higher only.

+ Ở chế độ “tự động” của CIMON-X,
Đối tượng chỉ được hiển thị khi mức thu phóng của trang hiện tại giống với mức được xác định trước hoặc cao hơn.
+ Ở chế độ “thủ công” của CIMON-X,
Đối tượng được hiển thị ở mức thu phóng trang được xác định trước.

※ Để thiết lập cài đặt trình khai báo mặc định trên CIMON-X, hãy chuyển đến [View]  [Declutter].

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.