Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Thiết lập màn hình đăng nhập trên màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL Cimon

Thiết lập màn hình đăng nhập trên màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL Cimon

17/12/2018 278

Thiết lập màn hình đăng nhập trên màn hình cảm ứng HMI/ XPANEL Cimon

Q: How to set up XPANEL user login screen?

A: Follow the instructions below. (XpanelDesigner V2.40)

1. Tạo một đối tượng cho một nút đăng nhập như hình dưới đây.

2. Nhấp vào đối tượng và đăng ký lệnh ‘LogOnWin ()’ như hình bên dưới.

3. Đăng ký thẻ ảo kỹ thuật số như hình dưới đây.

4. Tới [Tools] → [Security] → [New User] và gõ User ID và mật khẩu.
+ User ID: CIMON
+ Password: 1234

5. Tải xuống dự án và chạy thiết bị XPANEL.

6. Nhấp vào ‘Log On’ nút và nhập mật khẩu của bạn

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.