Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Thêm phông chữ mới vào Xpanel?

Thêm phông chữ mới vào Xpanel?

17/12/2018 321

Thêm phông chữ mới vào Xpanel?

Q: How to add a new or desired font to the CIMON-Xpanel?

A: Use FONTSELECT.exe in the XpanelDesigner installation folder.

1. Di chuyển một phông chữ mới hoặc mong muốn vào thư mục “Fonts” trong Windows.

2. Chạy FONTSELECT.exe trong thư mục XpanelDesigner.

3. Bạn có thể thấy phông chữ vừa được thêm vào thư mục của Fonts trong Windows.

4. Chọn phông chữ mong muốn và nhấn [ADD] và sau đó [OK].

5. Chạy XpanelDesigner và áp dụng phông chữ mới được thêm vào.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.