Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Lấy lại mật khẩu cho PLC CIMON

Lấy lại mật khẩu cho PLC CIMON

15/12/2018 202

Lấy lại mật khẩu cho PLC CIMON?

Q: How to find out password of PLC ?

A: If you forget the password, you can’t connect to PLC. In this case, removing all PLC program or clearing memory is the only way to connect to PLC. (Once PLC program is removed, it can’t be restored.)

Khi CICON kết nối với PLC (Online), bạn cần chèn mật khẩu nếu bạn đã thiết lập mật khẩu trước đó.

Nếu bạn quên mật khẩu, CICON không thể truy cập  module CPU PLC.

Trong trường hợp này, loại bỏ tất cả chương trình và dữ liệu của CPU PLC để sử dụng nó.
Click [Online] –> [Clear All Data from PLC]

Viết chữ in hoa “CLEAR ALL” và nhấn “OK” để xóa tất cả dữ liệu.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.