Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Khi CimonX chạy, mức CPU đạt 100%?

Khi CimonX chạy, mức CPU đạt 100%?

14/12/2018 131

Khi CimonX chạy, mức CPU đạt 100%?

Q: When CIMON-X is executed, CPU utilization reaches 100 percent.

A: This issue could be caused by several reasons.

1. Vòng lặp vô hạn xảy ra trong Script. Bằng cách sử dụng chức năng “Sleep” trong vòng lặp, bạn có thể giảm mức sử dụng CPU.

2. Kiểm tra xem các ứng dụng khác có đang chạy ngoài CIMON-SCADA hay không.

3. Virus có thể gây ra mức sử dụng CPU cao.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.