Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cách thiết lập Latch trong CICON?

Cách thiết lập Latch trong CICON?

15/12/2018 174

Cách thiết lập Latch trong CICON?

Q: How to set up Latch area of PLC

A: Refer to Latch Area Setup in “PLC Parameter”

Cimon-PLC cung cấp thiết bị “K” cho khu vực Latch. Trừ  “K”, thiết bị “M, L, T (100ms), T (10ms), C, S, D”  có thể được sử dụng như khu vực Latch  bằng cách cài đặt bằng tay.

Chọn  [Parameter] –> [PLC Parameter] –> [Latch Area Setup]

Chọn thiết bị và chọn số lượng bắt đầu và kết thúc cho mỗi thiết bị.

*Lưu ý
Chỉnh sửa trực tuyến không hỗ trợ Latch Area Setup. Để thiết lập khu vực Latch, chương trình tải nạp vào PLC.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.