Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Kết nối phần mềm CICON với bộ lập trình PLC CIMON

Kết nối phần mềm CICON với bộ lập trình PLC CIMON

15/12/2018 194

Kết nối phần mềm CICON với bộ lập trình PLC CIMON

Q: How to set up CICON in order to connect to PLC

A: You can set up the type of connection at the “Connection Setup”

Mở phần mềm CICON lên và chọn mục Online  –>  Connection Setup

 

Có 5 loại kết nối.

1. Serial Port: PC sẽ kết nối với PLC thông qua cổng PC COM.
2. Dial-up Modem: PC sẽ kết nối với PLC thông qua  Dial-up Modem.
3. Leased Line Modem: PC sẽ kết nối với PLC thông qua Leased Line Modem.
4. Ethernet PLC: PC sẽ kết nối với PLC thông qua cổng Ethernet (IP or Domain)
5. USB port:PC sẽ kết nối với PLC thông qua cổng USB.

[TIP]
Tham khảo thư mục HELP, [CICON-PLC Loader Program] => [Programming (Single Programs)] => [Communication Setting]
Chọn  [Online] => [Connect] để kết nối với PLC.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.