Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Các module hỗ trợ Modbus Master/Slave cho PLC CIMON

Các module hỗ trợ Modbus Master/Slave cho PLC CIMON

15/12/2018 158

Các module hỗ trợ Modbus Master/Slave cho PLC CIMON

Q: When using the CIMON PLC’s Modbus RTU and Modbus TCP, how to find out which modules support Master / Slave?

A: Modbus Master / Slave compatible modules for CIMON PLC are as follows.

MODBUS / RTU
CPU Model Master Slave Interface
XP
CP
CM1-SC01A YES YES RS232C
CM1-SC02A YES YES RS232C / RS485
CM1-SC01B YES YES RS422 / RS485
CM1-SC01CDMA YES YES RS232C
CM1-SC02CDMA YES YES RS232C / RS485
BP 32 BP32 Option U YES YES RS422 / RS485
BP32 Option T YES YES RS232C
PLCS PLCS YES YES RS232C / RS485

 

MODBUS / TCP
CPU Model Master Slave Interface
XP
CP
CM1-EC01A NO YES ETHERNET
CM1-EC10A YES YES ETHERNET
CM1-EC10B YES YES ETHERNET
CM1-EC10C NO YES ETHERNET
BP 32 BP32 Option E NO YES ETHERNET
PLCS PLCS (CPU) NO YES ETHERNET
CM3-SP01EET YES YES ETHERNET

<Thông báo>
– BP32 với các tùy chọn giao tiếp U và T hỗ trợ MODBUS / RTU.
– Sử dụng các chương trình đặc biệt MODBUS Master cho MODBUS Master.
– Địa chỉ của XP / CP / BP được phân bổ trên các giá trị cố định cho MODBUS Slave.
– Địa chỉ có thể được thay đổi trong tham số cho PLCS MODBUS Slave.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.