Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

Trang chủ » Tất cả FAQ » Biến H có ý nghĩa gì trong CICON PLC?

Biến H có ý nghĩa gì trong CICON PLC?

14/12/2018 166

Biến H có ý nghĩa gì trong CICON PLC?

Q: What does H variable mean in CICON PLC instructions?

A: H variable in the instructions such as FROM / TO stands for “Hexadecimal.”

Ví dụ

→ 5 là viết tắt của Expansion Base thứ 5.
→ 4 là viết tắt của Slot số 4.
→ Lý do sử dụng Hệ thập lục phân (H) trong các lệnh PLC như FROM và TO là bằng cách hiển thị nó ở dạng thập lục phân, người dùng có thể dễ dàng tìm ra vị trí của mô-đun được sử dụng cho lệnh cụ thể này.
→ Nếu vị trí mô-đun PLC được hiển thị ở dạng Thập phân hoặc Nhị phân như hình dưới đây, người dùng sẽ không
tìm ra vị trí của PLC trừ khi người dùng tính toán nó thành hệ thập lục phân.

→ Decimal ‘1284’ does not tell a user which base and which slot for the PLC being used for the
‘FROM’ instruction.

→ Binary ‘010100000100’ does not tell a user which base and which slot for the PLC being used for the ‘FROM’ instruction.

Chia sẻ:
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.