Icon Collap

CIMON FAQs Customer Support

CIMON FAQs Customer Support
Product

[Xpanel]

Truyền thông Ethernet giữa Xpanel ( XT04 và XT07) với PLC-S

[Xpanel]

Truyền thông nối tiếp giữa Xpanel ( XT 04 và XT 07) với PLC-S

[Xpanel]

Upload project từ Xpanel lên PC

[Xpanel]

Download a Project To Xpanel sử dụng USB/SD/MMC

[Xpanel]

Downloaf Project từ PC xuống Xpanel bằng Ethernet

[Xpanel]

Downloaf Project từ PC xuống Xpanel bằng USB cable

[Xpanel]

Cài đặt nhanh phần mềm Xpanel Designer

[PLC]

Cài đặt kết nối PC với PLC

[PLC]

Một vài ví dụ demo sử dụng PLC-S

[PLC]

Download/ Upload chương trình từ PC xuống PLC

[PLC]

Khởi tạo nhanh một Project trong phần mềm CICON

[PLC]

Module đầu vào/ ra số PLC-S

[PLC]

Module truyền thông PLC-S

[PLC]

Cấu hình AD MUX module trong phần mềm CICON

[PLC]

Cấu hình Module TC ( CM3-SP04ETO) trong phần mềm CICON
1 2 3 4 5 6 8
Contact Us

We provides the best service for customer satisfaction.

We will respond promptly to your inquiries.